Leveringsvoorwaarden

Bij Star Nutraceuticals geloven we in een naadloze en transparante online ervaring voor onze gewaardeerde klanten. Onze leveringsvoorwaarden zijn ontworpen om uw tevredenheid te garanderen vanaf het moment dat u een bestelling plaatst tot aan de levering van onze uitzonderlijke gezondheids- en voedingssupplementen. Wees gerust dat deze voorwaarden, die een extra aanvulling zijn op onze Algemene Voorwaarden, een soepel en betrouwbaar proces garanderen. Laten we samen prioriteit geven aan je gezondheid.

Supportdesk

Vraag het ons!

Gegevensbescherming

Wat kun je verwachten?

Als het om Star Nutraceuticals gaat, kun je erop vertrouwen dat deze leveringsvoorwaarden een extra aanvulling zijn op onze Algemene Voorwaarden, zodat je verzekerd bent van een naadloze ervaring.

ARTIKEL 1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de huidige verkoopvoorwaarden:
is van toepassing op alle huidige en toekomstige koop- en verkoopovereenkomsten tussen Star Nutraceuticals B.V. en koper (zoals vermeld op de orderbevestiging) voor goederen zoals vermeld op elke
orderbevestiging. Geen bepaling in de documenten van de Koper (inclusief de algemene voorwaarden)
en voorwaarden) is van toepassing op de tussen Star Nutraceuticals B.V. en de koper gesloten verkoop.

ARTIKEL 2

Bestellingen worden geacht bindend te zijn voor de koper. De koper heeft geen recht om bestellingen te annuleren zonder schriftelijke toestemming van Star Nutraceuticals B.V. Deze toestemming is afhankelijk van:
de betaling van alle schade veroorzaakt door de annulering. Ongeacht het recht van Star Nutraceuticals B.V. om nakoming af te dwingen, komen partijen overeen dat een opzegging een schadevergoeding inhoudt van tenminste 30% van de geannuleerde bestelling voor kosten en gederfde inkomsten, zonder dat Star Nutraceuticals B.V. dient te bewijzen en te stellen dat zij meer schade heeft geleden. Alle wijzigingen in een bestelling moeten binnen 5 werkdagen na de eerste bestelling schriftelijk worden doorgegeven.
de Star Nutraceuticals B.V. Indien Star Nutraceuticals B.V. reeds is begonnen met het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht, kan de afnemer zich niet beroepen op het niet uitvoeren van de kosten.

ARTIKEL 3

De transactie wordt afgesloten tegen de prijzen die vermeld staan op de orderbevestiging. Prijzen zijn exclusief btw of andere kosten van welke aard dan ook (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoer, belastingen, enz.) Deze kosten zijn voor rekening van de koper. Prijzen zijn onderhevig aan marktschommelingen en liggen daarom niet vast. Orders die een orderbevestiging hebben ontvangen, kunnen niet meer in prijs worden gewijzigd, tenzij de order expliciet door de klant wordt gewijzigd.

ARTIKEL 4

Indien het vertrouwen van Star Nutraceuticals B.V. in de solvabiliteit van de afnemer wordt geschaad door indicatieve gebeurtenissen, zoals een gerechtelijke procedure tegen de afnemer, behoudt Star Nutraceuticals B.V. zich het recht voor garanties van de afnemer te verlangen. Indien de koper deze garanties niet wenst af te geven, kan Star Nutraceuticals B.V. de gehele bestelling of een gedeelte daarvan zonder opgave van redenen annuleren, ook al zijn sommige goederen reeds verzonden.

ARTIKEL 5

Alle recepten blijven 100% eigendom van Star Nutraceuticals B.V. Dit betekent dat de afnemer op geen enkele wijze kan accepteren dat Star Nutraceuticals B.V. kan verlangen dat gekochte recepten uitsluitend aan de afnemer verkocht mogen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en ondertekend door zowel Star Nutraceuticals B.V. als afnemer. Indien er sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen, is deze alleen rechtsgeldig indien de koper de beschreven producten daadwerkelijk al heeft gekocht en volledig heeft betaald bij Star Nutraceuticals B.V..

ARTIKEL 6

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering altijd plaats op het hoofdkantoor van Star Nutraceuticals B.V. Verzending naar de koper is voor risico van de koper. Standaardlevering bestaat uit bulklevering (gestapelde losse producten) zonder doos op europallet. Als de producten nog steeds gratis zonder doos worden geleverd, is dit een service en geen vaststaand feit dat elke bestelling verplicht verpakt in dozen moet worden geleverd.

ARTIKEL 7

De vermelde leveringstermijn is indicatief. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot contractbreuk, recht op schadevergoeding of interesten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen door Star Nutraceuticals BV In het geval dat het werk van de koper of dat van een derde bij de levering van de goederen wordt beïnvloed door een geval van overmacht, kan Star Nutraceuticals BV niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
problemen en/of daaruit voortvloeiende extra kosten bij levering. Star Nutraceuticals B.V. behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de afnemer de zaken niet binnen de gestelde termijn na mededeling van Star Nutraceuticals B.V. dat deze gereed staan, afhaalt of weigert af te halen, is de afnemer aansprakelijk voor de kosten van bewaring van deze zaken en eventuele rente.

ARTIKEL 8

Behoudens speciale overeenkomsten worden bestelde goederen geleverd in de originele verpakking. Star Nutraceuticals B.V. behoudt zich het recht voor producten en verpakkingen aan te passen zonder de koper daarvan op de hoogte te stellen. Bestelde hoeveelheden kunnen worden aangepast aan standaard verpakkingseenheden.

ARTIKEL 9

Op schriftelijk verzoek ontvangt de koper een kopie van de documentatie met betrekking tot de bestelde producten. Alle specificaties, recepten, formuleringen, knowhow, marketingconcepten en/of productconcepten zijn het privé-eigendom van Star Nutraceuticals B.V. en mogen door de afnemer slechts worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor het gebruik van deze producten. Reproductie of gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is verboden. Het niet naleven van dit verbod door de koper zal aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van EUR 5.000,00 per inbreuk, onverminderd het recht van Star Nutraceuticals B.V. om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen van de koper.

ARTIKEL 10

Star Nutraceuticals producten zijn gegarandeerd tegen defecten en gebreken als gevolg van fabricagefouten. Dienovereenkomstig dekt deze garantie geen enkele claim met betrekking tot nalatigheid of verkeerd gebruik, productmodificaties, gebrekkige zorg of onderhoud, of inadequate opslagomstandigheden.
Deze garantie is strikt beperkt tot vervanging van door Star Nutraceuticals B.V. geleverde onderdelen die als defect worden beschouwd. Producten die defect blijken te zijn worden na schriftelijke overeenstemming met Star Nutraceuticals B.V. kosteloos door Star Nutraceuticals B.V. opgehaald.
Om geaccepteerd te worden moeten alle klachten binnen drie maanden na levering per aangetekende post gericht aan Star Nutraceuticals B.V. worden ingediend.

ARTIKEL 11

Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten betreffende onjuiste leveringen, ontbrekende, beschadigde of defecte goederen schriftelijk worden ingediend bij Star Nutraceuticals B.V. te worden gemeld en binnen acht dagen (in het geval van verborgen gebreken) na ontdekking van het verborgen gebrek, met vermelding van alle relevante informatie, waaronder order- en factuurnummer, beschrijving van het gebrek, beschrijving van de schade. Onvolledige rapporten aan Star Nutraceuticals B.V. worden niet in aanmerking genomen. Elke mogelijke claim is beperkt tot de verkoopprijs van de goederen in kwestie. De afnemer vrijwaart Star Nutraceuticals B.V. voor aanspraken van derden, zoals afnemers van de afnemer. Goederen kunnen alleen geretourneerd worden na schriftelijke toestemming van Star Nutraceuticals B.V. Goederen geretourneerd zonder
schriftelijke goedkeuring wordt niet gecrediteerd. Klachten geven de koper in geen geval recht op opschorting of betaling van de prijs, zelfs niet gedeeltelijk, noch het recht om de volledige bestelling of levering te annuleren.

ARTIKEL 12

De koper draagt het risico van overmacht. Bovendien, indien de uitvoering van deze overeenkomst wordt belemmerd of onevenredig wordt belast door overmacht, worden de verplichtingen van Star Nutraceuticals B.V. opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan: elke gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht van Star Nutraceuticals B.V. ligt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stakingen, uitsluitingen, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogshandelingen, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van enige regering of overheid, het niet kunnen verkrijgen van aardgas, andere brandstoffen of natuurlijke hulpbronnen, bevoorradingsmoeilijkheden, schaarste van (grond)stoffen of gebrek aan productieproducten, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk bemoeilijken of onmogelijk maken. Fouten of vertragingen ten laste van de
toeleveranciers van Star Nutraceuticals B.V., handelingen van derden, één of meer fabricagefouten in materiaal van: één van de toeleveranciers van Star Nutraceuticals B.V., ongeacht of deze problemen zich voordoen bij Star Nutraceuticals B.V. of bij de toeleverancier van wie Star Nutraceuticals B.V. goederen betrekt.

ARTIKEL 13

Koper is niet gerechtigd de handelsnaam of enige merknaam of claims expliciet van Star Nutraceuticals B.V. te gebruiken voor hun eigen merk zoals informatieve teksten of afbeeldingen van welke aard dan ook.

ARTIKEL 14

Alle mogelijke geschillen die kunnen ontstaan tussen de koper en Star Nutraceuticals B.V.
uitsluitend gedeponeerd bij de rechtbank te Ridderkerk, Nederland. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het eigendomsvoorbehoud, waarop het recht van het land van de koper van toepassing is.

ARTIKEL 15

Als de rechtbank een van de bovenstaande clausules ongeldig verklaart, blijven de andere clausules volledig van toepassing.